> > >
: Ïáíá ÇáãÈÊÏÆíä Ýí ßãÇá ÇáÃÌÓÇã

íÊäÇæá ÇáÊãÇÑíä Ýí ßãÇá ÇáÃÌÓÇã æäÊÇÆÌåÇ æÃÌåÒÊåÇ æßíÝíÊåÇ æÊÎÝíÝ ÇáæÒä æÒíÇÏÊå æÇáÊãÇÑíä ÇáÍÑÉ¡ æÊãÇÑíä ÇáÌÈÇÐÉ æÇáÃËÞÇá¡ æÇáÊÍÞÞ ãä ÇáÞíÇÓÇÊ æÇáÐÑÇÚíä ÇáãÝÊæáíä æÇáßÊÝíä ÇáÚÑíÖíä.

• : ÃæÓßÇÑ åíÏäÓÊÇä

• : 152

• : 2003

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 4.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-