> > >
: ÓáÓáÉ ÞÕÕ ÚÇáãíÉ ááÃØÝÇá - ÇáÎíÇØ ÇáÕÛíÑ

ãÌãæÚÉ ÞÕÕ ÚÇáãíÉ ááÃØÝÇá¡ÊÊÍÏË Úä ÓäÏÑíáÇ¡ æÇáÍÓäÇÁ ÇáäÇÆãÉ¡ æÇáÃãíÑÉ æÇáÃÞÒÇã ÇáÓÈÚÉ¡ æãÇÌÏ æÇááÚÈÉ ÇáÎÔÈíÉ¡ æÃáíÓ Ýí ÈáÇÏ ÇáÚÌÇÆÈ¡ æÇáÍÓäÇÁ æÇáæÍÔ¡ æÇáÎíÇØÉ ÇáÕÛíÑÉ¡ æÇáÈÌÚÇÊ ÇáÈÑíÉ¡ æÍæÑíÉ ÇáÈÍÑ¡ æÇáÕäÏæÞ ÇáØÇÆÑ.

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 16

• : 2004

• : 20×28

• : ÛáÇÝ

• : 1$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-