> > >
: ÚÔÑæä ÇÛÊíÇáÇð ÛíÑÊ æÌå ÇáÚÇáã

íÚÑÖ ÚÔÑíä ÇÛÊíÇáÇð ÓíÇÓíÇð Ýí ÇáÚÇáã¡ ÛíÑÊ æÌå ÇáÊÇÑíΡ ßÇÛÊíÇá áäßæáä¡ æÑÇÓÈÉ Êíä¡ æÛÇäÏí¡ æßäíÏí¡ æÃäæÑ ÇáÓÇÏÇÊ¡ æÛíÑåã.

• : áí ÏíÝÑ

• : 224

• : 2005

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 7.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-